Gizlilik Bildirimi

Home / Gizlilik Bildirimi

İşbu Gizlilik Bildirimi, Arute Solutions Yazılım A.Ş. (“Şirket”) ile www.arutesolutions.com adresinden ulaşabileceğiniz siteyi (“Site”) kullanmanız esnasında paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. İşlemenin Amacı

Bir iletişim formu doldurarak, bir demo sipariş ederek veya bir kariyer başvuru formu doldurarak bizlerle Site üzerinden iletişime geçerseniz, ad, soyad, iletişim bilgisi ve temin edebileceğiniz diğer kişisel verileri işleriz. Kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin ve ürünlerin ifası için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketin ticari ve idari kararları ifa etmesi ve gerçekleştirmesi adına gerekli aksiyonların alınması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Taraflar ve Aktarımın Amacı

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetlerin ve ürünlerin ifası için gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketin ticari kararları ifa etmesi ve gerçekleştirmesi adına gerekli aksiyonların alınması, Şirketimizin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amaçlarıyla Şirketimiz tarafından yurt içi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kuruluşlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Ek olarak, kişisel verileriniz internet sitemizde bulunan çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemleri ve İlgili Hukuki Sebepler

Şirketimiz kişisel verilerinizi Site vasıtasıyla yukarıda belirtilen amaçlar için, sözleşme ifası, hukuki yükümlülüklerin ifası ve veri sorumlusunun meşru menfaati sebeplerine dayanarak işleyecektir.

 1. Çerezlerin Kullanımı

Çerezler, tarayıcılar vasıtasıyla ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından cihazınızda veya internet sunucunuzda saklanan dosyalardır. Site’de yalnızca Site’nin kullanımı için gerekli teknik çerezler kullanılmaktadır.

 1. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

 1. KVK KanunuKapsamındaki Haklarınız

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı, info@arutesolutions.com adresine e-posta göndererek kullanabilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu kapsamında belirtildiği üzere talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarak verilecek cevap 10 sayfayı aşıyor ise, 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti kadar ücret alınabilecektir.